Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Životní prostředí v ČR[18.3.2015 23:30]

O životním prostředí se toho dá napsat a namluvit mnoho. Zde jsou jen základní informace o českých Národních parcích a Chráněných krajinných oblastí a o třidění odpadu v České republice.Národní parky


V České republice jsou v současnosti čtyři národní parky:


Název NP
Rok vyhlášení Rozloha v hektarech
Krkonošský národní park (KRNAP) 1963 36 300
Národní park Podyjí 1991 6 259
Národní park Šumava 1991 69 030
Národní park České Švýcarsko 2000 7 900

Co to vůbec Národní parky jsou? Jejich existenci upravuje hlava druhá Zákona o ochraně přírody a krajiny. NP jsou tam popsány v § (čti "paragraf") 15:
(1) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.
(2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.
(3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.Chráněné krajinné oblasti


ChKO už je u nás víc. Celkem je jich v ČR 25:

Název ChKO
Rok vyhlášení Rozloha v km2
Český ráj 1955 181,52
Moravský kras 1956 92
Šumava 1963 996,24
Jizerské hory 1967 350
Jeseníky 1969 740
Orlické hory 1969 200
Žďárské vrchy 1970 715
Český kras 1972 132
Labské pískovce 1972 245
Beskydy 1973 1 160
Slavkovský les 1974 640
České středohoří 1976 1 070
Kokořínsko - Máchův kraj 1976 410
Lužické hory 1976 350
Pálava 1976 70
Křivoklátsko 1978 630
Třeboňsko 1979 700
Bílé Karpaty 1980 715
Blaník 1981 40
Blanský les 1989 212,35
Litovelské Pomoraví 1990 96
Broumovsko 1991 410
Poodří 1991 81,5
Železné hory 1991 380
Český les 2005 470

ChKO upravuje stejný zákon jako Národní parky, ovšem tentokrát hlava třetí. Podle § 25 jsou to:
(1) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.
(2) Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.
(3) Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.
  • Vyzkoušej si, jak dobře umíš zařadit české Národní parky a Chráněné krajinné oblasti. Nejprve je ze seznamu přiřaď do slepé mapy níže a pak se podívej na druhou mapu, kde už je vše správně přířazeno.


Slepá mapa:


CHKO+NP - doplňovačkaŘešení:
Třídění odpadů


Podle některých statistik v České republice třídí odpad už 70 % lidí. To je drtivá většina. Snad všichni skauti k této vtšině patří, protože vědí, že tím mohou šetřit už beztak lidmi přetěžovanou přírodu. Třídí se především použité obaly z různých výrobků. A jaké materiály těchto obalů se v ČR třídí nejvíce? Na to odpoví následující sloupcový graf:.


Kromě kontejnerů na smíšené odpady jsou již v Česku kontejnery či popelnice na: papír, průhledné sklo, barevné sklo, plasty, kovy (i kovové obaly), nápojové kartony, bioodpad, vysloužilá elektrozařízení a baterie, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad. Víš, jak tyto kontejnery a popelnice vypadají? Chybí tu nějaké? Zjisti více na webu "Jak třídit" nebo jinde na internetu.


Někdy si člověk není jistý, kam který odpadek patří. Proto existují speciální recyklační značky, které s tím pomohou. Zde je tabulka recyklačních symbolů, podle které zjistíš, kam který odpadek vyhodit:


.


Recyklační značky


.


...Zdroje:


https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_parky_v_%C4%8Cesku


https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast


http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/vysledky-systemu/vyrocni-shrnuti


http://www.dripatka.cz/files/recyklacni%20znacky.pdf


.


.