Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Orientace[6.2.2015 17:58]

Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny v terénu, protože jsme schopni neustále kontrolovat směr své cesty – jestli jsme se neodchýlili. Na moři, v poušti a za polárním kruhem je ta znalost podmínkou přežití.


Světové strany


Základem orientace je určení světových stran. Pokud jsme již určili jednu (většinou sever), ostatní jsou uspořádány podle směrové růžice (viz obrázek).


Kompasová ružice.jpg


Zahraniční buzoly mají značení podle anglických výrazů:N (North)S (Sever)S (South)J (Jih)E (East)V (Východ)W (West)Z (Západ)
Hlavní světové strany jsou rozpůleny vedlejšími: severovýchod, jihovýchod, jihozápad a severozápad.


Orientace pomocí buzoly


Magnetická střelka na buzole určuje sever (na obrázku s bílou čárkou). Buzolu však musíme položit nebo držet ve vodorovné poloze v dostatečné vzdálenosti od kovových a magnetických předmětů. Na některých místech (většinou u kopců) může střelku vychýlit i železná ruda podzemí.


obrázek - orientace - buzola


Orientace pomocí mapy


Na každé turistické mapě je sever nahoře. Pokud máme k dispozici mapu i buzolu, otočíme mapu tak, aby sever na ní odpovídal směru, který ukazuje střelka na buzole. Pokud máme mapu, ale nemáme buzolu a máme představu, kde se nalézáme, mapu zorientujeme podle okolí a horní strana mapy bude ukazovat sever.


Příklad k obrázku: Nacházíme se na lávce přes řeku na modré značce. Před námi je cesta a po asi 500 metrech jsou na ní schody. Vezmeme si mapu a nalezneme v ní svou polohu, tedy lávku (vpravo dole na modré značce). V mapě také najdeme další orientační bod z okolí (schody). Otáčíme s mapou, až se obě spojnice [lávka <−> schody] shodují – ta na mapě i ta ve skutečnosti. Horní strana mapy potom ukazuje sever.


obrázek - orientace - ukázka mapy


Orientace pomocí času a Slunce


Ráno je Slunce přibližně nad východem, v poledne nad jihem a večer nad západem. S pomocí ručičkových hodinek a pozorovatelného Slunce je možno určit světové strany velmi přesně. Pokud nemáme ručičkové hodinky, budeme si muset ciferník nakreslit nebo představit.


Hodinovou ručičku namíříme ke slunci. Úhel mezi touto ručičkou a číslem 12 rozpůlíme (v létě číslem 1 – viz úprava času).


Čára vedená takto rozpůleným úhlem ukazuje od severu k jihu. Blíže ke Slunci je směr jižní. V uvedeném příkladě tedy šipka ukazuje na jih.


obrázek - orientace - buzola


Stejný postup se dá použít i při měsíci v úplňku.


Orientace pomocí přírodních úkazů a lidských výtvorů


Orientace podle přírodních úkazů nebývá příliš přesná a záleží hlavně na místních podmínkách. Na sluncem ovlivněné úkazy má nepříznivý vliv zejména místní vítr. Zde jsou příklady takové orientace:


Sníh se při jarním tání drží nejdéle na severní straně hor.


Stromy jsou obvykle obrostlé hustěji z jižní strany, štíhlé stromy mají tendenci se k jihu naklánět, pařezy mývají z jižní strany širší letokruhy (a na straně severní je tedy mají hustší).


Mechy a lišejníky obvykle rostou na chladnější a vlhčí severní straně kamenů a stromů.


Vchod pro včely je u včelínů obvykle natočen k jihu.


Starší katolické kostely mývají vchod na západě.


Letopočet na trigonometrickém sloupku je vyražen z jižní strany.


Orientace podle polohy hvězd


K určení severu podle hvězd na severní polokouli Země nám stačí znalost jen několika hvězd. Přímo nad severním pólem se nachází jasná hvězda Polárka, kolem které se jakoby otáčí hvězdná obloha (otáčí se však samozřejmě naše Země). Polárka je tedy stále na jednom místě a kolmo pod ní je Zemský sever.


Polárka je první hvězdou v souhvězdí Malé medvědice (= Malý vůz). Samo souhvězdí není příliš nápadné. K nalezení Polárky používáme hlavně velmi výrazné uskupení hvězd zvané Velký vůz (součást souhvězdí Velká medvědice). Propojíme si poslední dvě hvězdy a prodloužíme tuto čáru nad vůz (v obrázku zelená šipka). Na této čáře se ve vzdálenosti 5× rozteč posledních hvězd nachází jen jedna jasná hvězda – Polárka.


obrázek - orientace - hvězdná mapa


V případě pochybnosti nebo pokud Velký vůz nevidíme (mraky), můžeme využít k určení polohy Polárky i souhvězdí Cassiopeia (vypadá jako písmeno „M“ nebo „W“). Trasa k Polárce je určená polovinou úhlu levého „V“ ve vzdálenosti asi 5× rozteče hvězd (v obrázku fialová šipka).


Orientace podle pohybu hvězd


Pokud na noční obloze nelze kvůli počasí nalézt orientační souhvězdí, ale je vidět několik nepoznaných hvězd, můžeme jejich pohyb použít k přibližnému určení severu.


Ze dvou pevných bodů (například dva zapíchnuté klacíky) si vytvoříme zaměřovač, který umístíme tak, aby byl v jedné přímce s libovolnou jasnější hvězdou. Hvězdu pozorujeme. Po čase se začne z našeho zaměřovače posouvat stranou. To je způsobenou rotací Země. Podle směru pohybu určíme světovou stranu, na kterou hledíme:


1. hvězda se pohybuje po oblouku doprava – díváme se k jihu


2. hvězda se pohybuje po oblouku doleva – díváme se k severu


3. hvězda se pohybuje nahoru – díváme se k východu


4. hvězda se pohybuje dolů – díváme se k západu


obrázek - orientace - pozorování hvězdy


Poznámka: Jediná Polárka se pohybovat nebude. Největší pohyb zaznamenáme u hvězd nízko nad obzorem.


Orientace podle částečně ozářeného měsíce


Pro určení přibližné polohy jihu můžeme použít i neúplně osvícený Měsíc. Stačí propojit horní a dolní konec a protáhnout tuto pomyslnou čáru k zemi. Tam, kde se dotýká obzoru, je jih.


Orientace podle částečně ozářeného měsíce.jpg


Tato metoda není příliš přesná, lze ji však použít v libovolné necelé fázi měsíce. (Platí pro severní polokouli Země.)


Orientace podle času a fáze měsíce


Pokud je měsíc v úplňku, první čtvrti (polovina dorůstání – jako písmeno „D“) nebo poslední čtvrti (polovina couvání – jako uzavřené písmeno „C“), lze použít následující časovou tabulku pro určení polohy měsíce. Nezapomeňte na letní úpravu času.Čas x Fáze.jpgprvní čtvrťúplněkposlední čtvrt18:00jihvýchod21:00jihozápadjihovýchod0:00západjihvýchod3:00jihozápadjihovýchod6:00západjih
Úprava letního času


Při orientaci založené na aktuálním čase je třeba mít nastaven místní čas. V létě je třeba počítat s hodinovou odchylkou kvůli platnosti letního času. Prostě v létě stačí od současného okamžiku odečíst jednu hodinu.Pozn.: Některé obrázky a texty byly čerpány z internetových adres:


http://www.drevari.org/plus/orientace.htm


http://www.bogi.unas.cz/index_soubory/Page1679.htm